Rekrutacja 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Drawsku Pomorskim ogłasza rekrutację dzieci do oddziałów przedszkolnych i uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022.
Rekrutacja zaczyna się 22 lutego, a kończy 19 marca br.
Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910, ze zm. dziecko w wieku 6 lat (obecnie rocznik 2015) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w art. 31 ust. 4, są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego organizowanego w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego
Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 42 ustawy – Prawo oświatowe). Przez niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 ww. ustawy, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym            w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce albo też zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określany w art. 36 ust. 9 pkt 2 i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16 ustawy Prawo oświatowe.
Dla dzieci z rocznika 2014 rozpoczynają się zapisy do klasy pierwszej. Zgodnie z obowiązującym prawem na rodzicu spoczywa obowiązek dokonania zapisu i powiadomienia dyrektora szkoły macierzystej (obwodowej) o zgłoszeniu dziecka do innej placówki.
Na stronie internetowej szkoły www.spdrawsko.pl w zakładce REKRUTACJA znajdują się druki do pobrania, które należy wypełnić i przekazać do sekretariatu szkoły najpóźniej do 19 marca br.  Zapisując dziecko do klasy pierwszej  należy dołączyć również aktualne zdjęcie legitymacyjne dziecka.
 Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej, podpisanej kopercie lub przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego).