Zasady naboru do świetlicy szkolnej

ZASADY NABORU DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 W DRAWSKU POMORSKIM 
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 
 

 1. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci na podstawie Karty Zgłoszenia.

 2. Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy można pobrać w świetlicy lub u wychowawcy klasy.

 3. Kompletnie i czytelnie wypełnioną Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy, należy przekazać wychowawcy lub nauczycielowi świetlicy.

 4. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, których obydwoje rodzice pracują, uczniowie dojeżdżający.

 5. Dokumenty potwierdzające fakt spełnienia ww. kryterium: zaświadczenie z zakładu pracy lub potwierdzenie zatrudnienia należy dołączyć do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy (podpis pracodawcy oraz pieczęć zakładu pracy).

 6. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej zobowiązuje jego rodziców / prawnych opiekunów, do dostarczenia na początku roku szkolnego wyprawki świetlicowej, na którą składają się przybory niezbędne do pracy podczas zajęć plastycznych.

 7. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Szkoły.

 8. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy ze stanem faktycznym lub brakiem potwierdzenia zatrudnienia jednego z rodziców, dziecko nie zostanie przyjęte lub zostanie skreślone z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.

 9. Liczba miejsc w świetlicy szkolnej jest ograniczona. Wnioski i prośby indywidualne o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej złożone po terminie lub w trakcie roku szkolnego rozpatruje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w porozumieniu z wychowawcami świetlicy.

 10. Dzieci, które nie zostały przyjęte do świetlicy szkolnej umieszczane są na liście rezerwowej i są kolejno przyjmowane do świetlicy w przypadku, jeżeli któryś z wychowanków świetlicy zrezygnuje lub zostanie skreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.

 11. W wypadku nieusprawiedliwionej ciągłej nieobecności dziecka na zajęciach w świetlicy powyżej jednego miesiąca, skutkuje skreśleniem go z listy osób uczęszczających na świetlicę.

 12. O skreśleniu ucznia z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w porozumieniu z wychowawcami świetlicy.

 13. Opiekun prawny wypełniając Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy oświadcza, że podaje dane zgodnie ze stanem faktycznym i akceptuje Regulamin Świetlicy.

opracowali:
Nauczyciele świetlicy