KONKURSY MATEMATYCZNE

 II Gminny  Konkurs Matematyczny dla czwartoklasistów Gminy Drawsko Pomorskie iI  Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „1 z 10” dla klas VIII
 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Drawsku Pomorskim zaprasza do udziału w Konkursach Matematycznych przeznaczonych dla uczniów klas 4 szkół podstawowych z Gminy Drawsko Pom. oraz uczniów klas 8 z powiatu drawskiego.
 
Cele konkursu:
 • Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań matematycznych oraz uzdolnień uczniów.
 • Kształcenie logicznego i twórczego myślenia.
 • Popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkoły podstawowej.
 • Umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie sprawdzenia swoich wiadomości i możliwości.
 • Wyłowienie talentów, szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych matematyką uczniów szkół podstawowych.
 • Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu problemów.
 • Stworzenie właściwej atmosfery, życzliwej rywalizacji, współpracy w grupie.
 • Dostarczenie uczniom satysfakcji , szansy i radości z sukcesu.
Regulamin konkursów
 1. Organizatorem Konkursów jest Szkoła Podstawowa  nr 1 w Drawsku Pomorskim .
 2. Konkursy są jednoetapowe. Ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie obu konkursów odbywa się tego samego dnia.
 3. W konkursie gminnym dla czwartoklasistów biorą udział trzyosobowe zespoły.
 4. Szkoły liczące do 200 uczniów reprezentuje tylko jedna 3-osobowa drużyna 4-klasistów;
      a szkoły liczące ponad 200 uczniów mogą wytypować dwie 3-osobowe drużyny.
 1. Konkurs gminny dla klas 4,  składał się będzie z jednej części -   rozgrywki zespołów – do 40 min. (rozwiązywanie zadań-jednakowych, krzyżówek, rebusów, łamigłówek).
 2. Do konkursu międzyszkolnego dla uczniów  klas 8, każda szkoła może zgłosić od 1 do 5 uczniów.
 3. Konkurs międzyszkolny dla klas ósmych składał się będzie  z dwóch części:
  • część pisemna-20-25 min. – rozwiązywanie testu / 10-15 zadań zamkniętych/ - uczniowie rozwiązywać będą test indywidualnie;
  • indywidualny turniej - do 20 min.– „1 z 10” / 10 najlepszych uczestników
   z I części/.
 4. Zakres materiału obowiązującego w Konkursach to treści nauczania z obowiązującej podstawy programowej z matematyki realizowane odpowiednio w klasach IV lub VIII  wg  programu  i podręcznika „Matematyka z plusem” Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.
 5. Prace pisemne uczniów będą sprawdzane przez Komisję, której przewodniczącym będzie nauczyciel matematyki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Drawsku Pom., członkami – nauczyciele matematyki- opiekunowie z innych szkół.
 6. W/w Komisja  będzie również czuwała nad poprawnością przebiegu części II konkursu dla klas 8 - turnieju „1 z 10”.
 7. W czasie Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów i innych urządzeń TIK.
 8. Każdy uczestnik posiada długopis i zestaw przyborów oraz legitymację szkolną.
 9. Uczniowie z klas ósmych, w części I i II konkursu rozwiązują zadania samodzielnie.
 10. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi po zakończeniu części II konkursu międzyszkolnego dla klas 8.
 Lista laureatów indywidualnych i zespołowych (imię i nazwisko, szkoła), ogłoszona zostanie na stronie szkoły- www.spdrawsko.pl oraz na szkolnym blogu – www.blogiceo.nq.pl/drawska1  i oficjalnej stronie Gminy Drawsko Pom. – www.drawsko.pl   najpóźniej do 6 czerwca 2019 r.
Uwaga: 
Udział w Konkursie traktuje się jako zgodę na publikację danych osobowych  zwycięzców i wyróżnionych (imię, nazwisko, klasa, szkoła), wyników oraz zdjęć  wykonanych podczas konkursu na wymienionych w pkt 14 stronach internetowych i blogu.
[Zgody od rodziców uczestników na w/w temat zbierają szkoły zgłaszające się do konkursu i przechowują w swoich dokumentach do końca roku szkolnego 20178/2019. Można skorzystać z załączonego oświadczenia zgody.]
 1. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 2. Udział szkoły – należy zgłosić drogą elektroniczną na adres mariola2309@wp.pl  lub kontakt@spdrawsko.pl do dnia 22 maja 2019 roku podając:
 • nazwę szkoły, imiona i nazwiska uczniów tworzących drużynę (drużyny) z klas 4, oraz imię i nazwisko nauczyciela matematyki –przygotowującego uczniów do konkursu;
 • nazwę szkoły, imiona i nazwiska uczniów z klas 8,oraz imię i nazwisko nauczyciela matematyki –przygotowującego uczniów do konkursu.
17. Konkurs odbędzie się 30 maja 2019 r. (w czwartek)  w Szkole Podstawowej nr 1 w Drawsku Pom.,   o godzinie 10:00, w sali 301B.
 
 
 
Organizatorzy  Konkursów Matematycznych:
Koordynator – nauczycielka matematyki- Mariola Grzybowska
oraz  nauczyciele matematyki
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Drawsku Pom.